РЕШЕНО: Ясни са мерките за новата учебна година

Училищата ще работят според 4 сценария в зависимост от това дали се намират в район в зелена, жълта, червена или тъмна червена зона.

При зелена и жълта учениците ще учат присъствено. При червена – ще се редуват по график, като се почне от най-големите от 11-и и 12-ти клас, а в тъмно червена зона всички ще превключват към дистанционно обучение.

Към онлайн уроци ще се минава, ако 10% от учениците са болни, а не 15%. Маските от тази година пък ще са задължителни за всички от 1-ви до 12-ти клас, включително и за децата от предучилищните групи в детските градини.

 

Учениците ще са задължени да носят маски дори в  часовете по физическо възпитание и спорт, които се провеждат в училищните салони. Това е записано в Насоките за обучение в условия на пандемия.

Мярката е задължителна за всички ученици, като изключение ще се допуска само, ако те спортуват навън – например в училищния двор. По тази причина МОН препоръчва използването на физкултурния салон да е само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито, както и да се избягват “интензивните физически упражнения, водещи до учестено дишане”.

Препоръчително е маските да са поне от 3 слоя.

“Най-добрата комбинация на материал е: 1) вътрешен слой хидрофилен материал, напр. памук; 2) външен слой от хидрофобен материал, напр. полипропилен, полиестер, който може да ограничи външно проникване на замърсители в носа и устата; 3) среден хидрофобен слой от синтетичен невълнен материал като полипропилен или памучен слой, който да засилва филтрацията или да задържа капчици”, посочват от МОН.

Изключение от задължителното носене на маски ще се допуска в 4 случая:

1. В училищния двор при спазване на дистанция от 1.5 м;

2. За учениците от предучилищните групи и начален етап при зелен сценарий (т.е. големите ще носят маски през цялата година без значение от заболяемостта);

3. За деца със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност да носят маски и становище от лекар за това, както и в часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито.

4. За разлика от м.г., през тази година няма разписана възможност за учениците да не носят маски медицински показания с бележка от лекаря, както беше м.г.

 

Тестване

Безплатно тестване – при 90% съгласни родители Учениците ще се тестват за COVID-19 поне веднъж в седмицата безплатно, само ако родителите на най-малко 90% от децата в конкретното училище са съгласни. Това е записано като препоръчителна мярка в Насоките. След решение на педагогическия съвет и в координация с Регионалната здравна инспекция безплатно ще могат да се тестват също учителите и непедагогическите специалисти.

Освен за малките ученици, училищата следва да положат максимални усилия за присъствени практически занятия и на учениците в професионалните паралелки. Това се отнася както за провеждане на учебната и производствената им практика, така и за обучението им в реална работна среда.

Практическото обучение на учениците в дуална система в предприятията партньори ще се провежда присъствено според условията на трудовия договор между ученика и работодателя при зеления, жълтия и червения сценарий. Условието е да няма възпрепятстващи причини, както и да са осигурени всички противоепидемични мерки на работното място на учениците.

При невъзможност за провеждане на производствена практика и обучение в реална работна среда, наложена от обективни обстоятелства, може да се направи нова организация и първо да се вземат всички общообразователни и теоретични предмети, а производствената практика или обучението в реална работна среда да се осъществи по-късно в рамките на учебната година.


 

При невъзможност на работодателя да продължи обучението в реална работна среда, практиката ще се организира временно в учебно-производствените бази на училищата.

Други мерки

Задължителни мерки освен маските, в задължителните мерки са включени още дезинфекцията и личната хигиена. Всекидневно преди началото и след приключване на смяната в училищата ще трябва да се почистват и дезинфекцират всички критични точки – дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани.При положителен случай тези дейности трябва да се увеличат от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.

За учениците трябва да има течен сапун, дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете или автоматичен сешоар за ръце, тоалетна хартия – все неща, които масово липсват.

Кабинети, физкултурни салони, лаборатории, работилници, мишки, клавиатури и инструменти следва да се дезинфекцират през всяко междучасие, стаите – да се проветряват всяко междучасие или по-често в съответствие с метеорологичните условия.

Препоръчителни мерки:

Сред препоръчителните мерки в училищата е определянето на отделна класна стая за всяка паралелка, при което учителите се местят, а учениците – не, ограничено използване на кабинети, лаборатории, работилници, физкултурен салон, отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж или отделно крило на сградата, провеждане на максимален брой часове на открито, осигуряване на физическо разстояние между учителя и местата на учениците и др.

И още – по възможност отваряне на повече входове (за училищата с повече от 100 ученици), еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите, преминаване на двусменен режим с оглед намаляване на броя на паралелките в даден период от деня, различно начало на учебните занятия и др.

При случай на COVID-19 Протоколите за действие при болен или заразен ученик или учител остават като миналогодишните. При симптоми на коронавирус ученикът ще се изолира в отделно помещение с осигурено наблюдение, ще се викат родителите му, а при положителен случай – ще се информира директорът, който пък незабавно трябва да се свърже с РЗИ и да представи имената на контактните.

Като правило под 10-дневна карантина ще се поставят учениците от същата паралелка и учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице – на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа. Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 часа преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от 48 часа преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR или чрез бърз антигенен тест.

Онлайн обучение

Преминаването към дистанционно обучение и т.г. ще става както м.г. – за 30 дни по здравословни причини, както и за повече от 1 месец при два случая – отново по здравословни причини и по лично желание на родителя – тук обаче шефовете на РУО ще разрешават електронно обучение по избор на ученика или на родителите въз основа на информация за предходната учебна година и до момента от директора на училището за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика. Любопитни са обаче препоръките при връщане на учениците от дистанционно в присъствено обучение.

Школата ще трябва да анализират учениците в риск и тези с понижен успех и по-голям брой отсъствия по неуважителни причини, да установят дефицитите в усвоеното учебно съдържание по учебните предмети, “но без да се допуска претоварване на учениците с концентриране в първите дни на присъственото обучение на прекомерно оценяване, индивидуални изпитвания и контролни работи”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *